Reformska agenda za 2019. godinu koalicije prEUgovor

Koalicija prEUgovor smatra da je u 2019. godini neophodno iz korena promeniti odnos prema sprovođenju reformi na koje se Republika Srbija obavezala u okviru pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Podsećamo da članstvo Srbije u EU ne bi trebalo i ne sme da bude cilj sam po sebi, već sredstvo koje treba da se iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Smatramo da je u 2019. godini posebno važno da:

1) Državni organi Republike Srbije i nosioci najviših javnih funkcija:

  • pomere fokus sa normativnog i institucionalog dizajna (tj. usvajanja novih i izmene postojećih  propisa) na doslednu primenu zakona koji moraju da daju pozitivne, merljive efekte na terenu i u životima građana;
  • omoguće uslove za nesmetan društveni, politički i svaki vid javnog dijaloga o ključnim temama, pre svega u institucijama Republike Srbije i u javnom prostoru;
  • u praksi pokažu potpunu posvećenost proklamovanim ciljevima i vrednostima, pre svega poboljšanju kvaliteta demokratije u Srbiji, uspostavljanju vladavine prava i zaštite prava onih najugroženijih;

2) Institucije Evropske unije i Države članice:

  • posebnu pažnju posvete kvalitetu demokratskih institucija, vladavini prava, slobodama i pravima građana u skladu sa svojim fundamentals first principom vođenja pregovora o članstvu;
  • razmotre mogućnost uvođenja novih instrumenata (poput nezavisnih, ekspertskih, sveobuhvatnih izveštaja po ugledu na Priebe izveštaj za sve zemlje Zapadnog Balkana) kojima bi se osiguralo da se zaustave negativni trendovi i obezbede osnovni preduslovi za demokratsko funkcionisanje države i vladavinu prava.

Pročitajte više o preporukama za 2019. godinu i osvrtu na prethodnu godinu.