Reformska agenda za 2018. godinu koalicije prEUgovor

Predstojeća 2018. godina biće dobar trenutak za reviziju akcionih planova za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda, bezbednost), nakon 18 meseci primene ovih krovnih strateških dokumenata na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Akcioni planovi su oruđe za ostvarivanje suštinskog napretka u oblastima vladavine prava, ljudskih prava, pravosuđa, bezbednosti i borbe protiv korupcije. Imajući u vidu da su reforme u ovim oblastima zastale, da se nejednako odvijaju u različitim oblastima, kao i poseban značaj ovih poglavlja, ova revizija mora da ide ne samo u pravcu izmena rokova tamo gde je bilo kašnjenja, već treba da obuhvati i suštinske izmene, i to na osnovu naučenih lekcija u prethodnom periodu.

U tom smislu, revizija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 teba da se zasniva na sledećim principima:

  • Transparentnost i učestvovanje velikog broja aktera. Proces revizije treba da se vodi uz punu transparentnost i učestvovanje organizacija građanskog društva i zainteresovane javnosti. To je u skladu sa već uspostavljenom dobrom praksom tokom izrade ovih dokumenata 2015. godine, kao i sa eksplicitnim zahtevom EU definisanim u izveštajima o skriningu. Posebno je važno da bude odvojeno dovoljno vremena za usvajanje planiranih zakonskih izmena u Narodnoj skupštini, kako bi poslanici imali priliku za kvalitetnu javnu raspravu.
  • Akcenat treba prebaciti sa institucionalnog dizajna (izmena propisa i institucija), na sprovođenje postojećih propisa i preciziranje mera neophodnih za postizanje bolje implementacije.
  • Neophodno je sagledati akcione planove iz ugla svrsishodnosti i međusobne usklađenosti mera. Ključno je da se osigura da planirane aktivnosti zaista vode ostvarenju cilja koji je zacrtan. U tom smislu potrebno je i uskladiti vremenske rokove, naročito u vezi sa onim merama od kojih se očekuje sinergijski efekat.
  • Ciljevi treba da budu što preciznije definisani. Ovo je dobro za građane, jer će moći da znaju da li zaista idemo ka ispunjenju onoga što postoji na deklarativnom nivou. Ovo je takođe dobro i za državne organe budući da se sužava prostor za proizvoljnu interpretaciju uspeha i ostvarenosti očekivane promene, što će olakšati pregovore Srbije sa EU o članstvu.
  • Potrebno je ujednačiti nivo opštosti mera u akcionim planovima, i to tako da one budu dovoljno konkretne kako bi mogle da se prate, kao i da bude moguće zaključiti da li su nakon njihove primene postignuti očekivani efekti.
  • Svako merilo mora biti praćeno adekvatnim indikatorom uticaja, koji bi bili formulisani bolje nego sada. Da bi bilo moguće proceniti u kojoj meri je željena promena postignuta, neophodno je definisatii merljive indikatore učinka i efektivnosti institucija koje mere sprovode.
  • Neophodno je unaprediti opštu atmosferu u vezi sa sprovođenjem reformi u oblastima pokrivenim ovim poglavljima, i to tako da ona bude zasnovana na slobodi medija, otvorenoj raspravi i smislenom učestvovanju javnosti.

Revizija bi trebalo da omogući da bude napravljen korak dalje u odnosu na ono što su eksplicitni zahtevi Evropske komisije, i da demonstrira privrženost Vlade Srbije demokratskim refomama. Proces pristupanja Uniji ne sme da se svede samo na „slovo“ akcionih planova i procente ispunjenosti, već je neophodno da postupci Vlade odražavaju duh demokratskih reformi.