Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

O nama

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator - specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine:

  • ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima

  • Autonomni ženski centar (AŽC)

  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

  • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)

  • Centar za primenjene evropske studije (CPES)

  • Grupa 484

  • Transparentnost Srbija (TS)

Koalicija prEUgovor će u skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU realizovati sledeće aktivnosti:

1) Izraditi metodologiju, merila, indikatore i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

2) Formulisati preporuke i pratiti tok pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

3) Raditi na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

4) Ponuditi konkretne predloge izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i pratiti sprovođenje novousvojenih zakona;

5) Osigurati autentične izvore informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

6) Sprovoditi aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

7) Definisati i sprovoditi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

8) Unaprediti znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

U postavljanju kriterijuma za procenu harmonizovanosti društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije sa evropskim standardima i normama, koalicija prEUgovor će se rukovoditi evropskim vrednostima i standardima sadržanim u Zajedničkim tekovinama (Acquis communautaire).

Evropske vrednosti:

​• Mirno rešavanje sporova, konstruktivna međunarodna saradnja i davanje doprinosa evropskoj bezbednost;

• Postojanje i efikasno funkcionisanje demokratski izabranih organa i tela;

• Poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih zajednica;

• Vladavina prava;

• Dobro upravljanje;

• Javnost, odgovornost i javni integritet;

• Razvijeno i aktivno civilno društvo i održive i autonomne institucije civilnog društva.

Standardi sadržani u Zajedničkim tekovinama:

Za ove standarde Savet ministara EU je utvrdio da izražavaju neupitne zajedničke vrednosti i standarde koje dele sve države članice EU, kojima treba da teže i da ih ispunjavaju svi kandidati za članstvo u EU i čijom se primenom mogu ostvariti ciljevi razvoja Unije. U političkom smislu, ključno је pravilo da su pravna dostignuća EU uslov o kojem se ne može pregovarati. U formalnom smislu, Zajedničke tekovine uključuju:

• Primarno pravo - osnivački ugovori;

• Međunarodni ugovori, međunarodno običajno pravo i opšti pravni principi EU;

• Sekundarno pravo - zakonodavstvo koje donose institucije EU;

• Praksa Suda pravde Evropskih zajednica koja, de facto, takođe čini izvor prava EU;

• Svaka druga obaveza (politička, pregovaračka i sl.) preuzeta od država članica u okviru aktivnosti EU.

Svaka zemlja koja podnosi zahtev za članstvo u EU mora biti spremna da prihvati Zajedničke tekovine u potpunosti i sposobna da ih sprovede. Uslovi i način prihvatanja i sprovođenja Zajedničkih tekovina sadržaj su pregovora o članstvu u EU koje država kandidatkinja vodi s državama članicama i u tu svrhu se deli se na poglavlja pregovora. Države kandidati petog kruga proširenja (2005-2007.) vodile su pregovore o 31 poglavlju, a sadašnje države kandidati, s kojima su pregovori o članstvu otvoreni 2005. godine, pregovaraju o 35 poglavlja.