U cilju praćenja merljivih efekata reformi na terenu u procesu evropskih integracija Republike Srbije, članice koalicije prEUgovor analizirale su rad šest odabranih institucija koje imaju nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda, bezbednost).

Institucionalni barometar

Za ovu potrebu, izrađene su metodologije za procenu njihove efektivnosti - za određene institucije u sveukupnosti njihovog postupanja, a za neke samo u pojedinim poslovima iz njihove nadležnosti. Metodologije su primenjene na sledeće institucije:

  • Agencija za borbu protiv korupcije;
  • Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova;
  • Komesarijat za izbeglice i migracije;
  • Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima;
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;
  • Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Naš pristup bio je da formulišemo indikatore koji odražavaju dimenzije ishoda i procesa, sa posebnim akcentom na implementaciju, koja je posebno prepoznata kao glavni izazov i samim tim nalazi se u fokusu praćenja i od strane Evropske unije.

Indikatori su podeljeni u tri različite korpe koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja:

  1. internu efikasnost
  2. institucionalnu povezanost
  3. legitimnost institucije

Ovakav pristup nam omogućava da grupišemo različite vrste indikatora koji na taj način odražavaju različite dimenzije upravljanja koje mere. Upravo ovim pristupom možemo doći do podataka koji svedoče o efektivnosti institucionalne postavke a, praćenjem indikatora u narednim godinama, i do trenda uspeha države u poboljšanju situacije u određenim oblastima. Opredeljivanje indikatora po korpama omogućilo nam je ne samo da iz mnoštva izaberemo indikatore koji su relevantni za specifi čni institucionalni dizajn, već i da koristimo različite izvore podataka, tj. da suprotstavimo podatke o percepciji i iskustvu građana sa čistim administrativnim podacima.

Čvrsto verujemo da je ovakav metodološki pristup jedinstven jer su tri pomenute korpe, koje odražavaju tri dimenzije institucionalne efektivnosti, međusobno uravnotežene i stvaraju unikatan „checks and balance“ sistem unutar mernog okvira i samim tim sužavaju prostor za proizvoljno tumačenje i interpretaciju dobijenih rezultata. Rezultati dobijeni primenom metodologije mogu biti dobar izvor informacija različitim relevantnim akterima, kako donosiocima odluka, tako i akterima civilnog društva za formulisanje konkretnih predloga za prevazilaženje ključnih nedostataka i problema i unapređenje institucionalnog dizajna.

Ovo izdanje Institucionalnog barometra predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da po prvi put prati merljive efekte reformi na terenu kroz primenu jedinstvene metodologije koju ćemo, u narednim godinama, svakako nastojati da unapredimo doradom kroz dopunu i dalje prilagođavanje indikatora.

_____________________

Izradu ovog izveštaja podržala je Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ovog izveštaja isključivo je odgovoran izdavač, a stavovi izneti u njemu ne predstavljaju nužno i stavove Evropske unije.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.