rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 14

TEMA BROJA

Percepcija građana Srbije i pokazatelji neuspešnosti antikorupcijskih reformi

Na isteku rokova za sprovođenje strateških reformi u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji, važno je osvrnuti se na rezultate antikoruptivnih politika u proteklom periodu. Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja o stavovima građana o ovim pitanjima mogu poslužiti kao putokaz o pravcu u kom budući reformski planovi treba da se kreću.

SRBIJA ANALIZA

Krijumčarenje migranata

Sa povećanim migratornim kretanjima na prostoru Zapadnog Balkana u proteklih nekoliko godina, uključujući i Republiku Srbiju, došlo je do povećanja iregularnih aktivnosti, naročito u pogledu omogućavanja nedozvoljenog boravka, ulaska i tranzita migranata. Situacija na terenu pokazuje da su ove kriminalne radnje često organizovanog karaktera i neretko praćene drugim krivičnim radnjama, poput finansijskih delikata, falsifikovanja isprava, krađe i drugim kažnjivim radnjama, a krijumčareni migranti izloženi su visokom riziku od narušavanja i povrede ljudskih prava.

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima tokom 2017. godine 

ASTRA već sedmu godinu za redom sprovodi istraživanje o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse, koje ima za cilj kontinuirani monitoring poštovanja prava žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, kako bi se unapredio njihov položaj i istovremeno ocenili rezultati dosadašnjih zakonodavnih i institucionalnih reformi. Predstavnice ASTRE ističu da analiza pravosudne prakse za 2017. godine ukazuje na nezadovoljavajući stepen poštovanja prava žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku, a kao pitanje od posebnog značaja jeste neadekvatan položaj maloletnih oštećenih lica u svim segmentima ostvarivanja prava. 

EU ANALIZA

Kako će se Bregzit odraziti na policijsku saradnju između Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije?

Kako se bliži datum izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, javlja se niz pitanja o ustrojstvu njihovih budućih odnosa. Jedno od najosetljivijih tiče se policijske saradnje i, s tim u vezi, britanskog članstva u Evropolu. Budući da postoje velike razlike između prava država članica Evropske unije i trećih država u okviru Evropola, te da će Velika Britanija izgubiti znatan deo prava promenom svog statusa, postavlja se pitanje da li će uspeti da izdejstvuje takav režim saradnje koji bi gubitke sveo na najmanju moguću meru.

 

ZANIMLJIVOSTI

Usaglašena akcija - put stabilizacije Zapadnog Balkana

Strategija Evropske komisije za verodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu potvrdila je značaj evropske perspektive ovog regiona. Ipak, povratak poverenja građana i političkih elita zemalja regiona u evropske integracije zahteva suočavanje sa brojnim izazovima koji stoje na putu učlanjenja u Uniju.

Ojačati kapacitete institucija za napredak u ključnim poglavljima pregovora sa EU

Državne institucije koje imaju nadležnosti u sprovođenju reformi u okviru poglavlja 23 i 24 rade sa smanjenim kapacitetom i njihova međusobna povezanost je na niskom nivou, istaknuto je na predstavljanju „Institucionalnog Barometra” koalicije prEUgovor koje je organizovano 7. decembra 2018. u Beogradu.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.