Kako (ne)postupanje nadležnih organa u vezi sa nedavno otkrivenim teškim položajem stranih radnika koji su angažovani u izgradnji fabrike „Linglong" u Zrenjaninu odražava stanje vladavine prava u Srbiji i da li u čitavom slučaju postoje elementi trgovine ljudima, čitajte kratko i jasno u novoj prEUgovor brzoj reakciji.

Propusti države u slučaju izgradnje fabrike „Linglong" iz ugla vladavine prava i borbe protiv trgovine ljudima

Na gradilištu kompanije „Linglong” u Zrenjaninu angažovani su vijetnamski radnici, koji se nalaze u izuzetno teškom položaju. Žive u uslovima nedostojnim ljudskog bića, a ugovori o radu koje su zaključili u Srbiji višestruko su nezakoniti i usmereni na njihovu radnu eksploataciju. Iz celokupnog konteksta i utvrđenih činjenica jasno je da su radnici dovedeni u Srbiju kao nezaštićena radna snaga. Okolnosti njihovog ulaska u zemlju, boravka i eventualnog dobijanja radnih dozvola (ukoliko ih poseduju) nisu poznate.

Nakon navoda medija i svedočenja pojedinih radnika usledila je reakcija kineske kompanije. Međutim, nadležni državni organi nisu reagovali na navode organizacija civilnog društva o postojanju indikatora da je u ovom slučaju izvršeno krivično delo trgovina ljudima. Jasno je da je prevashodni cilj (ne)aktivnosti države da se okolnosti slučaja relativizuju i presele u sferu političkog sukoba, što navodi na zaključak da ne postoje državni kapaciteti, koji će pravilno reagovati na izvršenje ovog krivičnog dela, kao i da je princip vladavine prava efektivno podređen političkim odlukama.

Preporuke

  • Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima treba omogućiti da izvrši stručnu procenu toga da li su radnici žrtve trgovine ljudima.
  • Neophodno je ispitati sve okolnosti zaposlenja (pre svega postojanje radnih dozvola i prijava boravka) i rada vijetnamskih radnika. Takođe, Inspekcija rada treba da naloži poslodavcu da otkloni sve nepravilnosti u njihovom angažovanju i ugovaranju uslova rada.
  • Potrebno je radnicima omogućiti da se vrate u matičnu državu ako to žele. Ukoliko ostanu u Srbiji do isteka ugovora, treba im omogućiti uslove za dostojanstveno stanovanje i život.
  • Potrebno je, sa utvrđenim činjenicama i okolnostima slučaja, sprovesti odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica. Na primer, ukoliko su radnicima zaista izdate radne dozvole, treba sprovesti postupak protiv lica koje je dozvole izdalo uprkos činjenici da su ugovori koje je poslodavac priložio bili očigledno suprotni zakonu.
  • Neophodno je procesuirati sve odgovorne osobe ukoliko se pokaže da postoje elementi krivičnog dela trgovine ljudima, pre svega odgovorna lica kod poslodavca (izvođača radova).
  • Treba omogućiti efikasne mehanizme sprečavanja sličnih situacija u budućnosti, naročito ako se ima u vidu da ovo nije prvi put da su strani radnici u Republici Srbiji nezakonito tretirani.

Analizu je izradila članica prEUgovora ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima u saradnji sa dr Mariom Reljanovićem.

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.