rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 15

TEMA BROJA

Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije

„Tek kada sam počela da radim u policiji shvatila sam da na praksi u KPA nismo upoznali čak ni osnove policijskog posla. Svaki akademac treba da prođe bar godinu dana klasičnog policijskog posla kako bi upoznao posao i problematiku, i kasnije bio dobar rukovodilac.”

SRBIJA ANALIZA

„Javne konsultacije sa civilnim društvom“ ili pak nešto drugo

U okviru procesa EU integracija, Republika Srbija se Akcionim planom za Poglavlje 23 obavezala na donošenje novog Ustava u četvrtom kvartalu 2017 godine. Ne treba isticati da ovaj rok nije ispoštovan i da Republika Srbija i u 2019. godinu ulazi bez novog Ustava.

EU ANALIZA

Postupak vraćanja iregularnih migranata

U cilju rešavanja izazova migracija i smanjenja podsticaja za iregularne migracije, efektivna i humana politika vraćanja postaje jedan od ključnih elemenata sveobuhvatnog pristupa EU u upravljanju migracijama.

ZANIMLJIVOSTI

Nova budžetska rešenja - odgovor na izazove u prostoru slobode, bezbednosti i pravde?

U kontekstu planiranja višegodišnjeg finansijskog okvira za period od 2021. do 2027. godine, Evropska komisija inicirala je nekoliko zakonodavnih rešenja u oblasti slobode, bezbednosti i pravde. Na osnovu predloga upućenih Evropskom parlamentu i Savetu, za ovaj sedmogodišnji programski period predviđena su četiri finansijska mehanizma za unapređenje unutrašnje i spoljne bezbednosti Unije.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.