Više javno tužilaštvo u Užicu treba da unapredi javnost rada imenovanjem portparola, uvođenjem elektronske evidencije, samostalnim obaveštavanjem javnosti i redovnim ažuriranjem sajta, zaključeno je na predstavljanju Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu. Konferencija je održana 16. maja u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice.

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva

Koordinatorka prEUgovora Jelena Pejić Nikić pozdravila je učesnike i ukratko predstavila misiju koalicije i značaj Lokalnog institucionalnog barometra. 

„Reforme koje pratimo u okviru evrointegracija nisu samo u Beogradu, niti su samo na papiru. Zato je bilo neophodno da jačamo kapacitete lokalnih organizacija, čiji su predstavnici sami analizirali rad odabranih institucija u svojim gradovima i opštinama, a među njima je i Više javno tužilaštvo u Užicu”, naglasila je Pejić Nikić. 

 

Javnost rada je najslabija karika Višeg javnog tužilaštva u Užicu 

Dragomir Pop Mitić iz Užičkog centar za demokratiju i ljudska prava predstavio je nalaze svog istraživanja i izneo prepreke sa kojima se suočio u radu. Zaključio je da Više javno tužilaštvo u Užicu (VJT Užice) svoju delatnost vrši uspešno uprkos ograničenjima kao što je manjak kadrova i tehničke opreme. Njegova slaba karika je javnost rada, koju tužilaštvo može da poboljša koristeći svoja ovlašćenja i resurse kojima već raspolaže, bez dodatnih ulaganja. 

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva

 

„Prvi problem s kojim smo se susreli u analizi rada Višeg javnog tužilaštva u Užicu je nedostatak dostupnih informacija. Ovo tužilaštvo nije imalo čak ni objavljen ažuriran informator o radu. Tek nakon našeg dopisa na sajtu institucije objavljen je ovaj dokument, i to nakon tri godine”, kazao je Pop Mitić. 

 

Obaveštavanje javnosti tužilaštvo uglavnom prepušta policiji  

Kristina Varničić, tužilački pomoćnik iz VJT Užice, potvrdila je da je ažuriranje sajta VJT Užice jedan od prvih i pozitivnih rezultata lokalnog institucionalnog barometra i naglasila je značaj korektnog odnosa tužilaštva i medija.

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva

 

„Više javno tužilaštvo u Užicu ima samo 11 zaposlenih, nema portparola koji bi bio spona sa medijima i građanima, a o predistražnom postupku uglavnom policija obaveštava javnost, uz saglasnost tužioca. Predmeti se i dalje evidentiraju ručno, što otežava izradu statističkih izveštaja. Potrebna je elektronska evidencija”, objasnila je. 

Saša Đorđević iz Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala istakao je da Užice nije među lokalnim kriminalnim žarištima u Srbiji. Većina krivičnih dela u analiziranoj 2021. godini na teritoriji koje pokriva VJT Užice usmerena su protiv imovine. Važno je napomenuti i da se od marta 2018. ovo tužilaštvo ne bavi suzbijanjem korupcije, koje je izmešteno u posebno odeljenje VJT Kraljevo. 

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva

 

„Tužioci treba više da izlaze u javnost kako bi jačali poverenje građana u tužilaštvo jer oni vode istragu, umesto da saopštenja prepuštaju policiji. Odnos tužilaštva i policije ostaje ključni problem u krivičnim istragama. Tužioci i dalje u polovini slučajeva moraju da šalju urgencije kako bi od policije dobili neophodne informacije”, upozorio je Đorđević. 

Dodao je da izveštaji tužilaštava i policije treba da budu javno dostupni u pretraživom formatu, čime bi se olakšalo njihovo korišćenje u istraživačke svrhe. 

Izmene propisa nisu dovoljne za tektonske promene u radu pravosuđa 

Užički centar za ljudska prava i demokratiju analizirao je rad Višeg javnog tužilaštva u Užicu tokom 2021. godine, koju je u velikoj meri obeležila priprema izmena ustavnih odredaba. One su usvojene u februaru 2022. godine, a godinu dana kasnije usvojen je novi set zakona koji bitno menjaju uređenje javnog tužilaštva u Srbiji.  

Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja, napomenuo je da tektonske promene nikad ne dolaze samo izmenom propisa. 

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva

 

„Praksa privremenog upućivanja i postavljanja vršioca funkcije prisutna je u VJT Užice, a ukazuje na nesigurnost pozicije koja urušava samostalnost. Veća samostalnost povlači i odgovornost javnih tužilaca, koji ne treba da imaju odbrambeni stav prema javnosti. Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilastva”, naglasio je prof. dr Jovanović. 

Komentarišući nalaze istraživanja, dodao je da ne postoji razlog da fotografije i biografije tužilaca ne budu dostupne na sajtu tužilaštava. „Tužilaštva bi trebalo da se hvale biografijama onih koje su imenovali. Kako da steknete legitimitet ako vas građani ni ne znaju?”, upitao je. 

Predstavnici medija i građani uključili su se u diskusiju iznoseći svoja negativna iskustva u vezi sa komunikacijom sa VJT u Užicu. Zanimala ih je statistika zastarelih predmeta i primene oportuniteta, naročito prema maloletnim učiniocima. 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra u Užicu: Javnost je saveznik, a ne protivnik tužilaštva