Podatke o napretku pregovora sa EU učiniti dostupnim javnosti

Doprinos civilnog društva pregovorima sa EU bila je glavna tema sastanka koalicije prEUgovor sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, koji je održan 6. marta 2017. godine.

Tokom sastanak diskutovano je i o unapređenju saradnje između organizacija civilnog društva i državnih organa, posebno u pogledu pregovaračkog procesa.

Dogovoreno je da prEUgovor dostavi spisak pitanja u vezi sa oblastima i aktivnostima koje prati u okviru poglavlja 23 i 24, a za koja nije uspeo da dobije potrebne informacije kroz javno dostupne izvore ili slanjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U skladu sa dogovorom, prEUgovor je Pregovaračkom timu 20. marta 2017. godine dostavio spisak pitanja koja se u najvećoj meri odnose na podatke koji su neophodni u cilju ocene efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24.

Koalicija prEUgovor od 2013. godine objavljuje nezavisne izveštaje o napretku Srbije u sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24). Na osnovu javno dostupnih podataka prEUgovor predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.