Tekst je sastavni deo Izveštaja koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od novembra 2015. do aprila 2016. godine.

Sukob interesa - maj 2016.

Novi Zakon o policiji, koji je usvojen u januaru 2016[1], doneo je određeni napredak u rešavanju sukoba interesa, propisivanjem opšte nekompatibilnosti policijskih zadataka i aktivnosti kojima se komercijalizuju profesionalno policijsko znanje i veštine.[2] Zakon takođe zabranjuje aktivnosti koje mogu prouzrokovati sukob interesa ili uticati na autonomiju zaposlenih u poslu. Ipak, definisanje konkretnih aktivnosti koje mogu uzrokovati sukob interesa ili uticati na autonomiju biće utvrđeno podzakonskim aktom ministra, čime se otvara mogućnost za diskreciono odlučivanje izvršne grane vlasti o tom pitanju. Takođe, jedna od nedavno uvedenih antikorupcijskih mera je procena rizika od korupcije za zaposlene, što će vršiti Agencija za borbu protiv korupcije[3]. To uključuje prepoznavanje rizika, registar rizika i plan za uklanjanje tih rizika. Budući da sukob interesa može biti jedan od prikazanih rizika, možemo razmotriti i korišćenje ovog mehanizma za smanjenje mogućnosti za sukob interesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Slično ranijem rešenju u vezi sa nekompatibilnošću, može doći do problema budući da podzakonska akta ministra praktično uvode ovu odredbu u praksu.

Preporuke:

  • Ministarstvo treba da definiše konkretne aktivnosti koje mogu uzrokovati generalnu nekompatibilnost policijskih aktivnosti kojima se komercijalizuje profesionalno policijsko znanje i veštine Zakonom o policiji, a ne podzakonskim aktom.
  • Pri propisivanju procene rizika od korupcije za zaposlene, što će biti urađeno od strane Agencije za borbu protiv korupcije, detaljan postupak treba da bude definisan Zakonom o policiji ili Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.
 

[1] Zakon o policiji, dostupan na adresi: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_policiji.html.

[2] Ibid, član 168.

[3] Ibid, član 230.