U novoj prEUgovor publikaciji prikupili smo ključne reforme na kojima bi trebalo da radi izvršna i zakonodavna vlast koja bude izabrana na predstojećim izborima 3. aprila. Pored opštih načela koja su značajna za unapređenje postojećeg stanja vladavine prava i demokratije u Srbiji, članice koalicije izdvajaju, svaka u svom polju ekspertize, koji su ključni problemi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, antidiskriminacione politike, migracija i azila, borbe protiv trgovine ljudima i regionalnih odnosa.

Predlozi za prioritete nove Vlade i novog saziva Narodne skupštine 2022–2026.

Koalicija polazi od uverenja da su reforme u oblastima koje pokrivaju pregovaračka poglavlja 23 i 24 (vladavina prava, bezbednost) pregovora Srbije i EU stvar od nesumnjivog javnog interesa, kako u kontekstu evropskih integracija Srbije, tako još više sa stanovišta potrebe građana Srbije. Uzima u obzir dugogodišnje iskustva članica koalicije prEUgovor u ovim oblastima i mehanizme koji su uočeni i priznati kao kvalitetni i delotvorni na međunarodnom nivou.

Uvažavajući razlike koje među političkim akterima postoje po drugim pitanjima, preuzete međunarodne obaveze Srbije i donete strateške akte, koalicija prEUgovor poziva Vladu i Narodnu skupštinu da u svoj program delovanja uvrste izlistane tačke, a sve aktivne političke grupacije da prihvate izložene prioritete kao svoje ili da iznesu razloge zbog kojih ih ne prihvataju.

PrEUgovor ističe da akcione planove iz oblasti evropskih integracija treba koristiti kao podsticaj za ubrzanje reformi, a ne kao opravdanje za odlaganje ili nerešavanje problema koji su uočeni u Srbiji, a koje EU nije istakla kao prioritet. S druge strane, nalaze iz izveštaja organa EU o slabostima vladavine prava i odluka kojima se usporava tok pregovora Srbije sa EU treba koristiti kao podsticaj da se stanje popravi.

Među opštim prioritetima koji su u publikaciji obrazloženi su i:

  • Čuvanje jedinstva pravnog poretka i pravna sigurnost
  • Veća javnost i participativnost odlučivanja
  • Puno poštovanje i jačanje položaja nezavisnih državnih organa
  • Partnerski umesto antagonistički odnos vlasti i institucija prema civilnom društvu

Publikacija je distribuirana na adrese političkih stranaka i drugih potencijalnih učesnika izbora 3. aprila.

O prEUgovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.