U novoj publikaciji koalicije prEUgovor pravnice iz Grupe 484 izdvojile su ključne predloge za unapređenje radnih verzija seta zakona u oblasti migracija i azila.

Komentari na radne verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o zapošljavanju stranaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja inicirali su izmene strateških zakona u oblasti migracija: Zakona o strancima, Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o zapošljavanju stranaca. Predstavljanje predloženih izmena i dopuna relevantnih zakona bilo je praćeno konsultativnim procesom sa zainteresovanim akterima kao i pozivom da se dostave pisani komentari i predlozi. Grupa 484 ovakvu praksu ocenjuje kao pozitivnu, posebno uzimajući u obzir da pokazuje kontinuitet u pristupu nadležnih organa jer je i prethodni ciklus izmena zakona bio ocenjen kao transparentan i konstruktivan od strane organizacija civilnog društva koje svoju oblast rada vezuju za migracije.

Komentari na radne verzije nacrta deo su višegodišnjih nastojanja Grupe 484 da aktivnostima koje sprovodi podrži reformske procese u oblasti migracija u Republici Srbiji. U tom smislu, pored komentara koji direktno korespondiraju predlozima za izmene i dopune nadležnih institucija, Grupa 484 dala je i predloge za unapređenje zakonskih rešenja na osnovu uočenih izazova u praksi postupanja.

Grupa 484 podržava pristup koji podrazumeva postepeno usklađivanje sa standardima koji su na snazi u EU, uz istovremeno uvažavanje ustavnopravnog poretka Republike Srbije i raspoloživih kapaciteta koji su potrebni kako bi se usvojeni zakoni na adekvatan način i primenjivali. Pored potrebe da budu ispunjeni uslovi koje nameće proces pregovora sa EU, posebno je važno istaći da reforme strateških zakona treba inicirati i radi dostizanja horizontalne i vertikalne usklađenosti propisa što je u oblasti migracija od posebne važnosti uzimajući u obzir prirodu fenomena i kompleksnost sistema upravljanja migracija.

Usled ograničenog obima dokumenta u skraćenom obliku biće predstavljeni samo ključni predlozi Grupe 484 koji su upućeni na razmatranje nadležnim institucijama zaduženim za izradu radnih verzija nacrta izmena i dopuna Zakona o strancima, izmena i dopuna Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca. Za Radnu verziju nacrta o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca predstavljen je samo komentar u načelu koji se u prvom redu tiče potrebe horizontalnog usklađivanja sa Radnom verzijom nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima.

Članica prEUgovora Grupa 484 podnela je ukupno 43 predloga i u momentu izrade ovog dokumenta nije poznato da li su i u kom obimu razmatrani i/ili usvojeni podneti predlozi. Dokument prati strukturu i nomenklaturu tekstova radnih verzija nacrta, a u pogledu predloga koji nisu bili obuhvaćeni predlozima nadležnih organa navedeni su članovi trenutno važećih zakona.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projektaPrEUgovor za vladavinu prava i EU integracijeˮ.