Potreba za unapređenjem odredaba Krivičnog zakonika uočena je, ne samo od strane organizacija civilnog društva, već i Vlade Republike Srbije. Idući u susret ovim promenama, koje se očekuju do kraja 2022. godine, tri članice koalicije prEUgovor, Autonomni ženski centar, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Transparentnost Srbija, pripremile su predloge izmena i dopuna – svaka iz svoje oblasti rada (krivična dela protiv polne slobode, krivična dela protiv čovečnosti i krivična dela sa elementom korupcije).

Predlozi za izmene i dopune Krivičnog zakonika Republike Srbije

Imajući u vidu dosadašnja iskustva sa izmenama krivičnog zakonodavstva, a pogotovo odsustvo javne rasprave pred izmene koje su usvojene 2019. godine, dostavljanjem naših predloga već u ovoj fazi želimo da ukažemo Ministarstvu pravde na pitanja koja bi bilo neophodno urediti tokom predstojeće zakonske reforme, kako bi ih radna grupa blagovremeno razmotrila. Svi predlozi za nove članove Krivičnog zakonika, ili za izmenu i dopunu postojećih, formulisani su u obliku koji omogućava uključivanje u tekst budućeg nacrta izmena i dopuna tog zakonika.

Predloge takođe objavljujemo, kako bi se zainteresovana javnost upoznala sa potrebom izmena i dopuna Krivičnog zakonika u ovim oblastima i konkretnim rešenjima za uočene probleme. Nadamo se da ćemo na taj način obezbediti širu podršku za predloge i doprineti jačanju vladavine prava i uspešnijem napretku Srbije na putu evropskih integracija.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, program Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije“.

Finansijsku podršku u pripremi publikacije obezbedila je i Fondacija Kvinna till Kvinna.

Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove navedenih donatora ili njihovih partnera.